Skip to main content

Statutul Asociației pentru Dezvoltarea Națională a Motociclismului – motoADN

Asociația pentru Dezvoltarea Națională a Motociclismului – motoADN este o asociație nonprofit care se adresează tuturor proprietarilor/posesorilor cu orice titlu de motociclete din România – cuprinzând în această categorie toate vehiculele cu două sau trei roți, cu motor.

Scopul Asociației motoADN
Scopul Asociației motoADN este acela de a promova, proteja și încuraja motociclismul, de a apăra drepturile și de a promova interesele motocicliștilor, în România. Asociația reprezintă interesele membrilor săi, recunoscând faptul că motocicletele au caracteristici diferite față de alte vehicule și subliniind necesitatea de a aborda în mod distinct problemele specifice motocicliștilor.
Obiectivele Asociației motoADN
 • Promovarea motociclismului ca mijloc alternativ de transport;
 • Promovarea siguranței rutiere ca o responsabilitate comuna;
 • Promovarea cooperării cu autoritățile publice;
 • Încurajarea utilizării voluntare a echipamentului de protecție;
 • Susținerea motocicliștilor pentru exercitarea drepturilor lor.

CAPITOLUL I.  DATE GENERALE DE ÎNFIINȚARE A ASOCIAŢIEI

Art. 1. Datele de identificare a asociaţilor membri fondatori:

 1. ASANDEI SIMION
 2. PAVEL IONUȚ-RĂZVAN
 3. BARBU FEODOR 
 4. CIOBANU VALENTIN IULIAN
 5. VASILIU MIRCEA-FLORIN

Art. 2. În calitate de membri ai Asociației „motoADN – Pentru dzvoltarea Motociclismului”,  ne exprimăm voinţa de asociere, astfel încât să putem îndeplini scopul propus: acela de a promova, proteja și încuraja motociclismul, de a apăra drepturile și de a promova interesele motocicliștilor, în România.

Art. 3 . Constituirea asociației.

Asociația se constituie în baza prevederilor Ordonanței de Guvern nr.26 din 30.01.2000 cu privire la Asociații și Fundații publicată în Monitorul Oficial al României nr. 39 din 31.01.2000, precum și prevederile Ordonanței de Guvern nr.37 din 30.01.2003 privind modificarea și completarea Ordonanței de Guvern nr.26 din 30.01.2000, publicată în Monitorul Oficial Partea 1,  nr.62 din 01.02.2003 și Decretul nr. 31/1954  privitor la persoanele fizice și la persoanele juridice. Astfel, asociația este subiectul de drept constituit de trei sau mai multe persoane care, pe baza unei înțelegeri, pun în comun și fără drept de restituire contribuția materială, cunoștințele sau aportul lor în munca pentru realizarea unor activități în interes general comunitar sau, după caz, în interesul lor, personal nepatrimonial.

CAPITOLUL II. DISPOZIȚII GENERALE.

Art. 4.

a) Denumirea asociației este “ASOCIAȚIA MOTOADN – Pentru dezvoltarea Motociclismului”, conform rezervării de denumire nr. 170467/01.10.2018, eliberată de Ministerul Justiției, persoană juridică română de drept privat, fără scop patrimonial,  apolitică, numită în continuare ASOCIAȚIA motoADN sau ASOCIAȚIA.

b) ASOCIAȚIA motoADN se constituie pe termen nedeterminat.

(c) ASOCIAȚIA motoADN își desfășoară activitatea în temeiul O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări prin Ordonanța nr. 37/2003, Legea nr. 213/2005, Legea 246/2005, Legea nr. 305/2008, Legea nr. 34/2010, Legea nr. 145/2012, precum și prin Decretul nr.31/1954 privind persoanele fizice și persoanele juridice, republicat.

Art. 5. Asociația pentru Dezvoltarea Națională a Motociclismului – motoADN este o asociație non-profit care se adresează tuturor proprietarilor/posesorilor cu orice titlu de motociclete din România – cuprinzând în aceasta categorie toate vehiculele cu două sau trei roți, cu motor.

Art. 6. ASOCIAȚIA motoADN are sediul în București România.

Art. 7.

a) Denumirea ASOCIAȚIEI va fi înscrisă în toate documentele și actele emise de către aceasta, la care se adaugă adresa sediului, precum și, după caz, codul fiscal, IBAN și contul bancar.

b) ASOCIAȚIA poate avea însemne proprii: emblema, siglă, logo și sigilii proprii.

Art. 8.  Activul patrimonial al ASOCIAȚIEI este constituit din aportul în numerar al asociaților, fiind egal cu dublul salariului minim brut pe economie, la data constituirii asociaţiei, în numerar și în cont suma de 3.800 RON (lei).

CAPITOLUL III. SCOPUL ȘI OBIECTIVELE ASOCIAȚIEI.

Art. 9. Scopul ASOCIAȚIEI motoADN este de a promova, proteja și încuraja motociclismul, de a apăra drepturile și de a promova interesele motocicliștilor, în România. Asociația reprezintă interesele membrilor săi, recunoscând faptul că motocicletele au caracteristici diferite față de alte vehicule și subliniind necesitatea de a aborda în mod distinct problemele specifice motocicliștilor.

Art.10. Obiectivele ASOCIAȚIEI motoADN, în concordanță cu scopul ASOCIAȚIEI:

 1. motoADN promovează îndeosebi aspecte ale motociclismului care țin mai puțin de latura sportivă și mai mult de cea de agrement. Motociclismul trebuie privit drept o modalitate de călătorie sigură, care hrănește, totodată, spiritul de aventură și care poate aduce beneficii majore comunităților locale și turismului, în general;
 2. De a iniția Campanii de informare, respectând principiul nepartizanatului politic, la nivel naţional şi internaţional, în concordanţă cu scopul asociaţiei;
 3. De a promova siguranța rutieră drept o responsabilitate comună a tuturor utilizatorilor drumurilor publice, a producătorilor de vehicule, a autorităților responsabile de organizarea și de controlul traficului rutier și a infrastructurii de transport rutier;
 4. De a milita pentru recunoașterea oficială a motociclismului drept o modalitate de transport eficientă și practică, accesibilă oricui, accentuând totodată contribuția adusă de motociclism la reducerea congestiei din traficul urban și de pe drumurile naționale;
 5. De a promova cooperarea cu autoritățile publice, cu administrația publică centrală și locală din România, astfel încât acestea să poată dezvolta politici publice, analize de impact și legislație națională eficiente și moderne, în concordanță cu legislația europeană;
 6. De a promova utilizarea tuturor drumurilor publice de către toate categoriile de motociclete, militând pentru eliminarea restricțiilor la drepturile de acces ale motocicliștilor, precum și a tuturor interdicțiilor care împiedică motocicliștii să utilizeze drumurile publice;
 7. De a promova dreptul utilizatorilor de a-și personaliza motocicletele, în funcție de gusturile proprii, precum și obligația utilizatorilor de a efectua reviziile și întreținerea periodice;
 8. De a promova adoptarea unor măsuri legislative privind limitele de vârstă pentru motocicliști, pentru accesul la motociclete, în concordanță cu cele pentru clasele echivalente de automobile și cu legislația europeană în materie;
 9. De a promova asigurarea echitabilă și accesibilă, pentru toate motocicletele și toți motocicliștii, precum și crearea unor instrumente de asigurare moderne și convenabile, pentru membrii săi;
 10. De a promova interesele motocicliștilor în timpul proiectării, dezvoltării și implementării sistemelor de gestionare a traficului bazate pe STI (Servicii de Transport Inteligente, ca de exemplu, dar nu limitativ, barierele inteligente care permit trecerea, semafoarele inteligente cu detecția mișcării vehiculelor etc.) pentru a se asigura că motocicletele nu sunt excluse în mod implicit iar dezvoltarea sistemelor informaționale bazate pe STI sunt adecvate aplicațiilor IT dedicate motocicletelor;
 11. De a promova proiectarea și furnizarea unui număr suficient de locuri de parcare dedicate motocicletelor, care să corespundă cerințelor actuale și viitoare și care trebuie furnizate de către autoritățile locale și regionale, formulând în acest sens recomandarea ca aceste locuri de parcare să fie sigure și gratuite;
 12. De a încuraja utilizarea voluntară a echipamentului individual de protecție și a îmbrăcăminții adecvate mediului și condițiilor de trafic în care sunt angajați motocicliștii;
 13. De a încuraja planificarea siguranței traficului și recunoașterea motocicliștilor drept utilizatori vulnerabili ai drumurilor publice, menționând faptul că autovehiculele reprezintă un factor declanșator preponderent al accidentelor cauzatoare de victime în rândul motocicliștilor;
 14. De a sprijini inițiativele locale și naționale care protejează de furt motocicletele, fără a face obiectul unor costuri care să constituie o barieră în calea motociclismului;
 15. De a sprijini investigarea amplorii și naturii furtului de motociclete de către autoritățile competente, pentru a înțelege problematica la nivel societal și pentru a permite schimbul de recomandări sănătoase și eficiente între organizații, industrie/comercianți și autorități;
 16. De a sprijini dezvoltarea designului de motociclete, monitorizarea parametrilor privind calitatea, prețul, performanța și designul componentelor și accesoriilor acestora – toate aceste elemente prezentând o importanță considerabilă pentru utilizarea în condiții de siguranță a motocicletelor, atât în România, cât și oriunde în lume;

Art. 11. Activitățile derulate, în legătură cu realizarea obiectivelor ASOCIAȚIEI, se referă în principal, fără a se limita la:

 1. susţinerea motocicliștilor, în vederea cunoaşterii şi exercitării drepturilor lor economice şi sociale, precum și a echității și incluziunii sociale;
 2. promovarea principiilor demnităţii, solidarităţii şi respectării drepturilor civice ale motocicliștilor;
 3. realizarea de acțiuni de advocacy/consiliere, precum şi participarea la elaborarea de strategii sau susţinerea unor programe şi strategii, în vederea îmbunătăţirii cadrului legislativ şi instituțional în domeniul motociclismului, participarea la elaborarea politicilor publice în domeniu;
 4. sprijinirea producătorilor de motociclete, în eforturile acestora de a reduce efectele negative pe care le pot avea motocicletele asupra mediului și a sănătății, fără a afecta în mod negativ eficiența și calitatea experienței de a utiliza acest mijloc de transport practic;
 5. informarea, orientarea şi consilierea motocicliștilor;
 6. organizarea de cursuri, instruiri, module de pregătire, sesiuni de formare, ateliere de studii, ateliere formative, grupuri de lucru, cu caracter permanent sau temporar, întâlniri, simpozioane, colocvii, mese rotunde, seminarii, conferinţe, schimburi de experienţă, întruniri, forumuri, dezbateri publice, campanii de informare şi alte acţiuni similare, în sprijinul îndeplinirii scopului asociaţiei;
 7. implicarea în cercetarea, monitorizarea şi definirea pluridisciplinară a fenomenului marginalizării, în dezvoltarea standardelor, ghidurilor de bună practică în domeniul motociclismului;
 8. conceperea, realizarea, editarea, tipărirea, multiplicarea, difuzarea, promovarea, distribuirea de materiale scrise sau sub formă electronică inclusiv audio-video; publicaţii, periodice, foi volante, pliante, caiete metodice, albume, calendare, agende şi altele asemenea, în legătură cu realizarea scopul asociației;
 9. dezvoltarea de centre de resurse, de documentare, de informare, de consultanţă și consiliere;
 10. sprijinirea altor organizaţii sau entități publice sau private, voluntarilor sau iniţiatorilor de proiecte și programe al căror scop este identic sau asemănător cu cel al asociaţiei;
 11. realizarea unei reţele incluzând persoane fizice și/sau organizaţii interesate prezente în domeniul de intervenţie al asociaţiei;
 12. inițierea unor parteneriate cu administraţia publică locală și centrală, cu organizaţii guvernamentale și neguvernamentale româneşti şi străine, cu producători și importatori de motociclete sau cu firme care comercializează piese și componente vizând motocicletele;
 13. dezvoltarea și punerea în aplicare a standardelor naționale bazate pe instrucțiunile de bune practici ale Uniunii Europene, pentru a face infrastructura mai prietenoasă cu motocicletele, pentru întreținerea și repararea planificată și pentru actualizarea periodică a acestor standarde;
 14. susţinerea oricărei activităţi licite și morale menite să asigure realizarea scopului Asociației.

CAPITOLUL IV.  VENITURILE ASOCIAȚIEI.

Art. 12. Pentru asigurarea condiţiilor optime necesare realizării obiectivelor şi activităţilor propuse prin prezentul statut, ASOCIAȚIA motoADN poate avea în proprietate sau în folosinţă bunuri individual determinate, mobile şi imobile, în ţară şi în străinătate.

Art. 13. (i) Patrimoniul inițial al Asociației este în cuantum de 3.800 lei.

(ii)Patrimoniul se compune din bunuri mobile, bunuri imobile, mijloace băneşti şi titluri de valoare, consemnate în situaţia financiară anuală realizată la sfârşitul fiecărui exerciţiu financiar. Patrimoniul asociației va fi păstrat în conformitate cu legislaţia română în vigoare şi va fi folosit exclusiv pentru realizarea obiectivelor statutare ale asociației.

Art.14. Patrimoniul iniţial al asociaţiei se poate completa cu următoarele:

 1. taxa de înscriere şi cotizaţii ale membrilor asociaţiei;
 2. contravaloarea serviciilor prestate terților;
 3. servicii angajate pe baze contractuale;
 4. servicii de reprezentare a terţelor persoane, participante la manifestările organizate de asociaţie;
 5. vânzarea publicaţiilor proprii şi a celor obţinute prin schimb;
 6. dobânzi şi dividende rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiţiile prevăzute de lege;
 7. venituri realizate din activităţi economice directe şi din alte activităţi proprii;
 8. donaţii, legate, sponsorizări;
 9. valorificarea titlurilor de valoare;
 10. subvenţii, cesiuni de drepturi de autor, contribuţii;
 11. resurse obţinute de la bugetul de stat şi/sau de la bugetele locale ;
 12. finanţări naţionale sau internaţionale – finanţatori naţionali sau internaţionali publici sau privaţi;
 13. proiecte și programe ale Uniunii Europene sau altor instituții finanțatoare;
 14. alte venituri prevăzute de lege, provenite de la persoane fizice sau juridice române sau străine, sub formă de sume de bani, bunuri sau alte drepturi.

Art.15. În vederea realizării proiectelor și programelor proprii, ASOCIAȚIA motoADN poate utiliza voluntari și personal angajat, conform legislaţiei în vigoare în domeniu.

Art.16. Donaţiile, legatele și sponsorizările pot fi sume de bani, bunuri mobile sau imobile, terenuri, drepturi de autor, brevete de invenţii, acţiuni, titluri de valoare sau alte drepturi de creanţă, provenind de la persoane fizice şi juridice de drept public şi privat, din ţară şi din străinătate, în condiţiile legii. Donaţiile şi legatele vor fi înscrise în Registrul de donaţii al asociaţiei.

Art.17. Donaţiile pot fi necondiţionate sau condiţionate de realizarea unui anumit obiectiv, dacă acesta este în concordanţă cu scopul asociaţiei, fie că este vorba de continuarea activităţilor curente sau iniţierea altor activităţi care contribuie la atingerea scopului statutar. Asociaţia poate pune la dispoziţia donatorului un raport al activităților, pentru ca acesta să ia la cunoştinţă modul în care a fost utilizată donaţia.

Art.18. Cuantumul taxei de înscriere şi cotizaţia anuală sunt decise de către Adunarea Generală.

Art.19. Asociaţia poate încheia contracte cu persoane fizice şi persoane juridice, instituţii finanţatoare din România sau străine, trusturi caritabile, autorităţi guvernamentale centrale şi locale, societăţi comerciale, organizaţii nonprofit.

Art.20. Gestiunea financiară şi contabilitatea asociaţiei se realizează în conformitate cu legislaţia în vigoare. Fondurile proprii ale asociaţiei pot fi atât în moneda națională RON (lei) cât şi în valută (EUR, USD) şi se vor păstra în conturi bancare distincte. Asociaţia poate avea conturi bancare în ţară şi în străinătate, în condiţiile legii.

CAPITOLUL V  FILIALELE ASOCIAȚIEI.

Art. 21. ASOCIAȚIA poate constitui filiale, ca structuri teritoriale, cu un număr minim de 3 membri, organe de conducere proprii, respectiv un Comitet director compus din cel puţin trei membri, şi un patrimoniu distinct de cel al asociaţiei, pe baza hotărârii autentificate a Adunării Generale.

Art. 22. Filiala se constituie prin hotărârea autentificată a Adunării Generale a asociației.

Personalitatea juridică se dobândește de la data înscrierii filialei în Registrul asociațiilor și fundațiilor.

Art. 23. Filialele sunt entităţi cu personalitate juridică, putând încheia, în nume propriu, acte juridice de administrare şi conservare, în condiţiile stabilite prin actul constitutiv al filialei.

Art. 24. Actele juridice de dispoziţie, în numele şi pe seama asociaţiei, pot fi încheiate numai pe baza hotărârii prealabile a Consiliului Director al asociaţiei, în limitele stabilite prin Regulamentul de organizare şi funcţionare al asociaţiei. Adunarea Generală a asociaţiei decide asupra dizolvării, lichidării filialelor.

Art. 25. Filialele au conturi bancare separate şi ţin gestiune proprie preluată în gestiunea generală a asociaţiei prin balanţe de verificare transmise lunar. Evidenţele contabile se ţin distinct iar balanţa de venituri şi cheltuieli a filialelor face parte din balanţa de venituri şi cheltuieli a asociaţiei, după o prealabilă aprobare de către Consiliul Director al asociaţiei.

CAPITOLUL VI.  MEMBRII ASOCIAȚIEI.

Art.26. Membri ai ASOCIAȚIEI pot fi persoanele fizice sau juridice române sau străine care, cunoscând și aderând la Statutul său, declară că sunt de acord cu prevederile sale în integralitatea acestora şi înţeleg să contribuie, prin propria activitate sau prin alte modalități permise de lege, la realizarea scopului asociaţiei.

Art.27. Asociaţia poate avea următoarele categorii de membrii: asociați fondatori, asociați, membri de onoare, voluntari.

Art.28. Au calitatea de asociați fondatori acele persoane fizice şi juridice, române sau străine care cunosc, recunosc și aderă la statutul asociației și își exprimă voinţa de asociere prin încheierea actului constitutiv al ASOCIAȚIEI.

Art.29. Au calitatea de asociați persoanele fizice şi persoanele juridice care aderă la statutul asociației după constituirea acesteia, depun cerere de înscriere/cerere de adeziune, care este aprobată sau respinsă de către Consiliul Director al Asociației și achită ulterior taxa de înscriere și cotizația anuală, în situația aprobării înscrierii. Modelul cererii de adeziune/cererii de înscriere și procedura de înscriere intră în atribuțiile Consiliului Director al asociației.

Art.30. Au calitatea de membri de onoare acele personalităţi ale vieții publice care aduc servicii deosebite asociaţiei, reprezintă un domeniu de referinţă pentru viaţa economică, culturală, ştiinţifică etc. și acceptă această calitate.  Membrii de onoare nu sunt asociați și nu au drept de vot în adoptarea deciziilor asociaţiei. Calitatea de membru de onoare nu poate fi transmisă unei alte persoane. Membrii de onoare sunt propuşi de către Consiliul Director şi aprobaţi/revocaţi de către Adunarea Generală a asociației. Membrii de onoare nu plătesc taxă de înscriere şi cotizație anuală. Membrii de onoare au, în principal, un rol consultativ, de mentor și de promotor al asociației.

Art.31. Au calitatea de membri voluntari persoanele fizice care își manifestă dorința de a desfășura activități de voluntariat în cadrul Asociației. Asociația încurajează și poate beneficia de participarea voluntarilor în cadrul tuturor acțiunilor, proiectelor și programelor inițiate de către Asociație sau dezvoltate în parteneriat cu alte organizații de drept public sau de drept privat fără scop lucrativ. Voluntariatul reprezintă, conform legislației naționale în vigoare, activitatea de interes public desfășurată de persoane fizice, denumite voluntari, în cadrul unor raporturi juridice, altele decât raportul juridic de muncă și raportul juridic civil de prestare a unei activități remunerate.

Art.32.  Membri susținători ai asociației sunt acei simpatizanți ai asociației, persoane fizice fără drept de vot și fără dreptul de a fi aleși în cadrul organelor de conducere și control al asociației, care participă la activitățile și programele asociației, prin orice mijloace permise de lege.

Art.33. Datele de identificare ale membrilor sunt ţinute într-un registru special, la sediul asociaţiei.

Art.34. Calitatea de asociat poate fi obținută după constituirea ASOCIAȚIEI, în situația în care persoana fizică sau juridică, română sau străină, îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

 1. cunoaște și aderă la statutul ASOCIAȚIEI
 2. a formulat o cerere de înscriere/cerere de adeziune în asociaţie, însoţită de un curriculum vitae personal sau un raport de activitate al persoanei juridice pe care o reprezintă, sau prezintă ultimul raport anual al acesteia;
 3. prezintă o recomandare din partea unui membru al ASOCIAȚIEI sau din partea unor asociații cu scop similar din țară sau din străinătate;
 4. primește aviz favorabil din partea Consiliului Director, după analizarea situației în speță;
 5. achită taxa de înscriere.

Art.35. Asociaţii au următoarele drepturi:

 1. să aleagă şi să fie aleși în organele de conducere ale ASOCIAȚIEI;
 2. să voteze în cadrul Adunării Generale;
 3. să fie reprezentati în cadrul Adunării Generale de către alți asociați;
 4. să-şi exprime liber opiniile;
 5. să solicite motivat includerea unor probleme pe ordinea de zi a Adunării Generale;
 6. să răspundă personal interpelărilor adresate de organele de conducere ale ASOCIAȚIEI;
 7. să participe şi să sprijine moral şi/sau material desfăşurarea activităţiilor ASOCIAȚIEI;
 8. să folosească dotările materiale, tehnice şi informaţionale ale ASOCIAȚIEI;
 9. să facă propuneri privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor ASOCIAȚIEI şi ale organelor sale de conducere;
 10. să realizeze şi să finalizeze, cu sprijinul asociaţiei, orice activitate în interesul acesteia;
 11. să participe la elaborarea proiectelor şi la organizarea activităţilor asociaţiei;
 12. să solicite informații privitoare la activitatea asociaţiei şi destinaţia resurselor sale;
 13. să beneficieze de sprijin material şi administrativ, cu acordul Consiliului Director, în cazul deplasărilor în ţară şi în străinătate, în interesul asociaţiei sau pentru pregătirea profesională individuală, dacă este cazul;
 14. să fie membru în orice organizație care nu are un scop contrar scopului ASOCIAȚIEI;
 15. să renunţe la calitatea de membru printr-o notificare scrisă adresată Consiliului Director.

Art.36. Asociații au următoarele îndatoriri:

 1. să cunoască, să adere şi să respecte prevederile Statutului și ale regulamentului de organizare şi funcţionare ale asociaţiei;
 2. să participe la Adunarea Generală, personal sau prin reprezentare;
 3. să respecte hotărârile Consiliului Director;
 4. să contribuie prin mijloace licite la menţinerea şi ridicarea prestigiului şi imaginii asociaţiei;
 5. să informeze asociaţia asupra problemelor de importanţă deosebită din cadrul domeniului său de activitate;
 6. să nu angajeze asociaţia în nicio activitate fără aprobare prealabilă din partea Consiliului Director;
 7. să nu denigreze asociaţia şi membrii ei;
 8. să achite taxa de înscriere în termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la primirea acordului de aderare din partea Consiliului Director şi să achite, în mod regulat, cotizaţia anuală;
 9. să participe, în mod regulat, la întrunirile organului de conducere în care este ales sau numit şi să îndeplinească, cu profesionalism, sarcinile funcţiei de conducere pe care o deţine.

Art.37.  Se consideră incompatibile cu calitatea de membru al asociaţiei și pot atrage excluderea:

 1. difuzarea de informaţii cu caracter confidenţial referitoare la strategia de dezvoltare şi organizare a asociaţiei;
 2. participarea la acțiuni care aduc atingere scopului Asociației;
 3. neîndeplinirea obligațiilor asumate – din culpă proprie;
 4. propaganda politică în cadrul Asociației;
 5. neplata taxei de înscriere și/sau a cotizației anuale.

Art. 38 Calitatea de membru al ASOCIAȚIEI se pierde:

a) prin excludere, în următoarele cazuri:

  • producerea de prejudicii morale și materiale ASOCIAȚIEI, prin activitatea proprie desfășurată;
  • angajarea persoanei respective în activități ce contravin statutului și hotărârilor organelor de conducere și administrare ale ASOCIAȚIEI;
  • angajarea persoanei respective în activități contra legii și ordinii de drept;
  • condamnarea pentru fapte penale care îl fac incompatibil cu calitatea de membru al ASOCIAȚIEI.

Excluderea se dispune de către Adunarea Generală, la propunerea motivată a Consiliului de Administrație.

b) la cerere;

c) prin radiere, în urma pierderii capacității civile, a decesului, desființării sau a altora asemenea.

Art.39. Membrii se pot retrage oricând din asociaţie prin notificarea prealabilă a Consiliului Director și prin achitarea obligaţiilor și a cotizațiilor curente faţă de asociaţie.

Art.40 În situaţii în care se impune excluderea, Comitetul Director poate decide suspendarea calităţii de membru al asociaţiei până la întrunirea Adunării Generale, care poate lua decizia finală de excludere cu majoritate simplă din voturile celor prezenţi, pe baza unui raport.

Art.41. Excluderea se va aduce la cunoştinţa persoanei fizice sau juridice în cauză, în formă scrisă. Orice prejudiciu adus asociaţiei sau membrilor săi va atrage răspunderea materială, civilă sau penală, după caz.

Art.42  Membrii care se retrag sau sunt excluşi nu au niciun drept asupra patrimoniului asociaţiei și rămân obligaţi să achite cotizaţia curentă. Membrii care se retrag sau sunt excluși nu au dreptul la restituirea contribuției, cotizațiilor sau aportului lor de orice tip.

Art.43. Asociaţia îşi declină orice responsabilitate cu privire la activităţile independente ale asociaților. Fiecare parte își păstrează libertatea de voință și acțiune, în mod independent.

CAPITOLUL VII.  ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA ASOCIAȚIEI.

Organele de conducere, administrare şi control ale asociaţiei sunt:

 1. Adunarea Generală
 2. Consiliul Director
 3. Cenzorul sau Comisia de cenzori.ADUNAREA GENERALĂ

Art.44. Adunarea Generală este alcătuită din totalitatea asociaților întruniţi în şedinţă ordinară anuală, sau în şedinţă extraordinară, ori de câte ori este cazul, la cererea Preşedintelui sau a Consiliului Director al asociaţiei. Şedinţele Adunării Generale sunt conduse de către preşedintele asociaţiei sau, în lipsa acestuia, de către oricare membru al Consiliului Director iar deciziile se adoptă cu o majoritate simplă (jumătate plus unul) din numărul membrilor prezenți.

Art.45. Atribuţiile Adunării Generale:

 1. analizarea şi aprobarea strategiei și a obiectivelor generale ale asociaţiei;
 2. aprobarea rapoartelor anuale de activitate şi a programului de investiţii, dacă este cazul;
 3. aprobarea cuantumului taxei de înscriere și a cotizaţiilor anuale;
 4. aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli, a balanțelor și a bilanțului contabil;
 5. aprobarea raportului anual al asociaţiei, care este public;
 6. aprobarea modificării obiectivelor asociaţiei, fără a aduce atingere scopului Asociației;
 7. aprobarea modificării actului constitutiv și a statutului asociaţiei;
 8. aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare al asociației;
 9. aprobarea modificării structurii, naturii și/sau valorii patrimoniului asociaţiei;
 10. aprobarea însemnelor proprii (emblema, insigna, sigla) şi a sigiliilor asociaţiei;
 11. alegerea şi revocarea membrilor Consiliului Director și a Preşedintelui;
 12. alegerea şi revocarea cenzorului sau, după caz, a membrilor Comisiei de Cenzori;
 13. aprobarea primirii şi excluderii asociaților sau membrilor de onoare;
 14. soluționarea contestaţiilor membrilor asociaţiei cu privire la deciziile Consiliului Director;
 15. aprobarea schimbării sediului asociaţiei;
 16. aprobarea înfiinţării de filiale şi unităţi economice anexă, dacă este cazul;
 17. aprobarea dizolvării şi lichidării filialelor, precum și închiderea unităţilor economice anexă;
 18. aprobarea aderării asociaţiei la organizații sau federaţii din ţară sau din străinătate;
 19. aprobarea dizolvării şi lichidării asociaţiei, precum și a filialelor asociaţiei;
 20. numirea lichidatorilor, precum şi stabilirea destinaţiei bunurilor rămase după lichidare.

Art.46. Convocarea Adunării Generale se va face de către Preşedinte sau de către cel puţin 2/3 dintre membrii Consiliului Director, precum şi la iniţiativa oricărui membru susţinut prin semnături de 1/4 dintre asociați, precum și la iniţiativa Cenzorului sau a Comisiei de cenzori.

Art.47. Convocarea Adunării Generale se realizează prin grija Președintelui asociației, cu cel puţin 15 zile calendaristice înainte de data fixată, în formă scrisă (scrisoare simplă, fax sau e-mail) conţinând data, ora, locul, ordinea de zi a reuniunii, condiţiile reîntrunirii în cazul în care prima Adunare nu este statutar constituită.

Art.48. Adunarea Generală este statutar constituită dacă sunt prezenţi ½+1 (jumatate plus unul) din numărul membrilor asociaţiei. Membrii absenţi pot fi reprezentaţi de către membrii prezenți, prin mandat de reprezentare în formă scrisă.

Art.49. Adunarea Generală va fi reprogramată în cazul neîntrunirii cvorumului necesar adoptării statutare a deciziilor, după minim 2 zile şi maxim 30 zile calendaristice de la prima Adunare, cu aceeaşi ordine de zi, la data, ora şi locul comunicate în convocarea pentru prima Adunare, fără a mai fi necesară convocarea scrisă, şi se va considera statutar constituită indiferent de numărul asociaților prezenți.

Art.50. Întrunirea Adunării Generale este prezidată de către Preşedinte. Înainte de deschiderea întrunirii Adunării Generale, secretarul desemnat de Preşedinte va întocmi o listă de prezenţă a asociaților participanţi, în vederea stabilirii cvorumului necesar adoptării deciziilor.

Art.51. Asociații au drept de vot egal. Fiecare asociat are un singur vot.

Art. 52. Votul poate fi deschis sau secret.

Art. 53. Votul este secret atunci când se solicită aceasta de către minim 1/4 dintre asociații prezenţi. În celelalte cazuri, votul este deschis.

Art. 54. Votul poate fi exprimat prin redactarea unui înscris sub semnătură privată, prin care un asociat îl împuterniceşte pe un altul ca reprezentant al său – inclusiv prin mesaj e-mail cu certificarea originii sau orice document cu semnatură electronică. Un asociat poate reprezenta în Adunarea Generală mai mulți asociați.

Art.55. Hotărârile Adunării Generale sunt considerate statutar adoptate prin votul majorității simple (1/2+1) a membrilor cu drept de vot prezenţi sau reprezentaţi.

Art.56. Hotărârile adoptate de Adunarea Generală, în limitele legii, ale actului constitutiv şi ale statutului sunt opozabile asociaților care nu au luat parte la Adunarea Generală sau au votat împotrivă.

Art.57. Asociatul care, într-o anumită problemă supusă hotărârii Adunării Generale, este interesat în orice mod — profesional, comercial, legal sau în orice alt fel — personal sau prin soţul său, ascendenţii sau descendenţii săi, rudele în linie colaterală sau afinii săi până la gradul al patrulea inclusiv,  nu va putea lua parte la deliberare şi nici la vot.

Art.58. Hotărârile Adunării Generale, contrare legii, actului constitutiv sau dispoziţiilor cuprinse în statut, pot fi atacate în justiţie de către asociaţii care nu au luat parte la adunarea generală sau care au votat împotrivă şi au cerut să se insereze aceasta în procesul-verbal de şedinţă, în termen de 15 zile de la data când au luat cunoştinţă despre hotărâre sau de la data când a avut loc Adunarea Generală.

Art.59. Dezbaterile din sedinţele Adunării Generale se consemnează într-un dosar cu procese verbale. Procesul verbal este întocmit de către preşedinte şi contrasemnat de secretar sau un membru al Consiliului Director şi se distribuie tuturor membrilor Adunării Generale în termen de 10 zile calendaristice de la data Adunării Generale.

Art.60. Adunarea generală se întruneşte cel puţin o dată pe an, în fiecare an – în ședință ordinară, precum și ori de câte ori este cazul, în ședință extraordinară. În intervalul dintre Adunările Generale, conducerea activităţii curente a asociaţiei este asigurată de către Consiliul Director.

CONSILIUL DIRECTOR

Art.61. Consiliul director este ales de Adunarea Generală pentru un mandat de 3 (trei) ani și este compus din: președinte, vicepreședinte și secretar.

Art. 62 Președintele Consiliului Director  reprezintă asociația în relațiile cu terții, în lipsa acestuia, vicepreședintelui revenindu-i această atribuție.

Art. 63 Consiliul Director asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării Generale. Acesta poate fi alcătuit şi din persoane din afara asociaţiei, române sau străine, în condițiile legii. Membrii Consiliului Director pot să fie remunerați pentru munca prestată, dacă este cazul.

Art.64 Numărul de membri și componenta nominală a Consiliului Director pot fi modificate prin hotărârea Adunării Generale.

Art.65. Activitatea Consiliului Director este coordonată de către Preşedintele ASOCIAȚIEI.

Art.66. Membrii Consiliului Director sunt aleşi sau confirmați prin vot, pe baza unui buletin de vot, de către Adunarea Generală a membrilor asociaţiei pentru un mandat de trei ani, astfel:

a) fiecare membru al asociaţiei are dreptul să propună, prin vot secret, cel mult două persoane pentru fiecare funcție;

b) autopropunerea este permisă;

c) cei care întrunesc cele mai multe voturi valabil exprimate alcătuiesc Consiliul Director, dacă acceptă această calitate;

Art.67. Calitatea de membru în Consiliul Director se exercită personal, nefiind admisă împuternicirea altor persoane și exercitarea drepturilor sau îndeplinirea atribuţiilor aferente acestei calităţi.

Art.68.  Nu pot fi membri ai Consiliului Director sau reprezentanţi ai asociaţiei persoanele care se află în una din următoarele situaţii: persoane fără capacitate juridică, persoane condamnate printr-o sentință rămasă definitivă pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals sau uz de fals, înşelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, trafic de influență, pentru alte infracţiuni economice. Dacă asemenea persoane au fost alese din eroare sau necunoașterea stării de fapt, acestea sunt considerate decăzute din drepturi, fiind ulterior excluse în mod automat.

Art.69.  Nu poate fi membru al Consiliului Director sau pierde această calitate, orice persoană care ocupă o funcţie de conducere în cadrul unei instituţii publice, dacă asociaţia respectivă are ca scop sprijinirea activităţii acelei instituţii publice.

Art. 70  De asemenea, nu poate fi membru al Consiliului Director, persoana care, în orice mod, beneficiază de rezultatele activităţii asociaţiei sau este, profesional, comercial, legal sau în orice alt mod, interesat personal sau prin soţul său, ascendenţii sau descendenţii săi, rudele în linie colaterală sau afinii săi până la gradul al patrulea inclusiv. Cenzorul sau cenzorii nu pot face parte din  Consiliul Director.

Art.71. Membrii Consiliului Director pot fi retribuiţi pentru activitatea lor în cadrul asociaţiei.

Art.72. Consiliul Director îşi poate elabora un regulament intern de funcţionare.

Art.73. Consiliul Director asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării Generale și exercită următoarele atribuţii:

 1. pregăteşte Adunările Generale ordinare şi extraordinare;
 2. propune Adunarii Generale schimbarea sediului asociaţiei;
 3. propune direcţii de acţiune, strategii şi măsuri operative pentru aducerea la îndeplinire a scopului și obiectivelor asociaţiei, proiecte și programe, precum și mijloace pentru realizarea acestora; redactează şi prezintă Adunării Generale, un raport anual privind proiectele/programele derulate;
 4. încheie acte juridice, în numele şi pe seama asociaţiei;
 5. prezintă Adunării Generale balanța și bilanțul la finele fiecărui an financiar şi propune descărcarea de gestiune și aprobarea proiectului bugetului de venituri și cheltuieli al asociaţiei;
 6. propune Adunării Generale modificarea statutului și a actului constitutiv al asociaţiei;
 7. propune atribuirea calităţii de membru de onoare al asociaţiei;
 8. propune Adunării Generale dizolvarea şi lichidarea asociaţiei şi destinaţia bunurilor rămase după lichidare;
 9. stabileşte relaţii de colaborare şi parteneriat cu instituţii şi organizaţii publice şi private din ţară şi din străinătate, reţele internaţionale şi societăţi comerciale, conform scopului asociaţiei;
 10. propune participarea asociației la înfiinţarea altor asociaţii sau fundaţii, ca membru fondator, propune aderarea asociaţiei la asociații sau federații din ţară sau din străinătate;
 11. propune înfiinţarea filialelor asociaţiei, înfiinţarea/închiderea unor societăţi comerciale și unități economice anexă;
 12. decide acceptarea donaţiilor condiţionate sau grevate de sarcini şi răspunde pentru respectarea condiţiilor acestora;
 13. decide suspendarea calităţii de membru al asociaţiei până la întrunirea Adunării Generale şi propune excluderea sau radierea în condiţiile prezentului statut;
 14. controlează activitatea şi gestiunea Directorului Executiv şi descărcarea de gestiune a Directorului Executiv, atunci când mandatul acestuia se încheie şi se predă răspunderea gestiunii;
 15. aprobă strategia de personal, condiţiile de angajare, atribuţiile posturilor şi organigrama asociaţiei şi a personalului filialelor şi a unităţilor economice anexă;
 16. aprobă propunerile de proiecte și programe ale asociației;
 17. aprobă angajarea şi disponibilizarea personalului propriu al asociaţiei, în condiţiile prevăzute de lege, la propunerea Directorului Executiv sau a Președintelui;
 18. stabileşte drepturile salariale ale angajaţilor asociaţiei conform legii, în limita fondului de salarii;
 19. dispune majorarea fondului de salarii şi stimulare pentru angajaţii asociaţiei, în limita fondului de salarii existent ;
 20. stabileşte indemnizaţia cenzorului/membrilor comisiei de cenzori;
 21. analizează şi aprobă actele de dispoziţie ale filialelor;
 22. elaborează Regulamentul de organizare şi funcţionare al asociaţiei şi modificările care se impun;
 23. împuterniceşte reprezentanții asociaţiei, inclusiv persoane din afara asociației, în vederea încheierii de acte juridice în numele şi pe seama asociaţiei;
 24. îndeplinește oricare alte atribuţii prevăzute în lege, în statut, stabilite de Adunarea Generală sau în regulamente interne ale asociației.

Art.74. Regulile generale pentru convocarea Consiliului Director, validarea deliberărilor şi modul de emitere a deciziilor, precum și celelalte atribuţii ale Consiliului Director şi ale membrilor săi, precum şi modul de lucru vor fi prevăzute în Regulamentul de organizare şi funcţionare al asociaţiei (ROF), care se va adopta într-un termen de 90 zile calendaristice de la constituirea Asociației.

Art.75. Consiliul Director se întrunește lunar, la o dată stabilită, sau ori de câte ori este cazul. Consiliul Director se poate întruni și la cererea Preşedintelui, prin grija serviciului administrativ al asociaţiei. Şedinţele Consiliului Director sunt prezidate de către Preşedinte. Convocările extraordinare se fac cu cel puţin trei zile calendaristice înainte de data întrunirii, în scris sau telefonic. Convocatorul trebuie să conţină informaţii privind data, ora, locul de reuniune, motivul convocării şi ordinea de zi. Când un membru al Consiliului Director nu poate participa la o întrunire îşi va trimite votul şi comentariile sale asupra problemelor aflate pe ordinea de zi a şedinţei prin poştă, e-mail, fax sau delegat – unui alt membru al Consiliului Director.

Art.76. Consiliul Director adoptă decizii prin vot deschis. Pentru validarea deciziilor este necesară prezenţa a cel puţin ½+1 din numărul membrilor Consiliului Director, iar deciziile sunt valabil adoptate dacă se iau cu majoritatea simpla (1/2+1) a membrilor prezenţi. Dacă numărul celor care votează “pentru” este egal cu cel al celor care votează “împotrivă”, decide votul Preşedintelui.

Art.77. Dacă la prima convocare nu se întruneşte cvorumul necesar, se procedează la o nouă convocare, în termen de trei zile. La a doua convocare, Consiliul Director se consideră statutar întrunit, indiferent de numărul membrilor prezenţi.

Art.78. Şedinţa Consiliului Director are loc conform ordinii de zi propuse şi comunicate de către Preşedinte cu cel puţin 3 (trei) zile calendaristice înainte de data propusă, respectiv 24 ore pentru convocările extraordinare. Deliberările şi hotărârile Consiliului Director se consemnează într-un registru de procese verbale încheiate cu ocazia fiecărei şedinţe de către secretar şi se păstrează la sediul asociaţiei. Procesul verbal se va semna de toţi membrii participanţi la şedinţă şi se poate pune la dispoziţia membrilor asociaţiei, pentru informare.

Art.79. Preşedintele este reprezentantul legal al asociaţiei.

Persoanele propuse la funcţia de preşedinte al asociaţiei trebuie să aibă calitatea de asociat. Preşedintele este ales “dintre” şi “de către” membrii Consiliului Director pentru un mandat de trei ani. Mandatele preşedintelui pot fi consecutive şi nelimitate.

Art.80. Preşedintele asociaţiei are următoarele atribuţii:

 1. reprezentarea asociaţiei în relaţiile cu terţii;
 2. prezidarea Adunării Generale și a ședințelor Consiliului Director;
 3. coordonarea activităţii Consiliului Director;
 4. convocarea extraordinară a Adunării Generale şi a Comitetului Director.

Art.81. Administrarea generală a asociaţiei este asigurată de către Directorul Executiv, propus şi numit de către Consiliul Director, prin decizia luată cu majoritate simplă.

Art.82. Directorul Executiv are următoarele atribuţii:

 1. administrarea generală a asociaţiei;
 2. coordonarea activităţii personalului angajat, a voluntarilor și a colaboratorilor;
 3. angajarea asociaţiei în raporturile cu terţii, încheind contracte, acte de gestiune şi alte acte juridice în numele şi pe seama asociaţiei, în concordanţă cu mandatul său şi cu deciziile adoptate de Consiliul Director;
 4. asigurarea organizării şedinţelor ordinare şi extraordinare ale Adunării Generale şi ale Consiliului Director;
 5. asigurarea aducerii la îndeplinire a hotărârilor Consiliului Director;
 6. elaborarea planului financiar anual şi a bugetului de venituri și cheltuieli, propunându-le spre aprobare Consiliului Director;
 7. elaborarea proiectului raportului anual al asociaţiei;
 8. elaborarea şi propunerea spre aprobare Consiliului Director a strategiei de recrutare de personal, atribuţiile posturilor şi organigrama asociaţiei;
 9. elaborarea şi propunerea spre aprobare Consiliului Director a Regulamentului de organizare şi funcţionare al unităţilor economice anexă;
 10. primirea, analizarea şi soluționarea sesizărilor cu privire la activitatea angajaţilor;
 11. angajarea şi disponibilizarea personalului propriu al asociaţiei, în condiţiile prevăzute de lege, după consultarea Consiliului Director;
 12. asigurarea exploatării în condiţii corespunzătoare, buna gospodărire, folosire, întreţinere şi conservare a mijloacelor materiale ale asociaţiei şi răspunderea față de integritatea lor;
 13. inventarierea și arhivarea registrelor asociaţiei.CENZORUL

Art.83. Controlul financiar intern al asociaţiei” motoADN ” este asigurat, în temeiul dispozițiilor prevăzute de art 27 alin. (2) și alin (3) din O.G. nr 26/2000 cu privire la Asociații și Fundații, de către BARBU FEODOR cetăţean român;

Art.84. În realizarea controlului financiar, acesta are următoarele atribuții:

a) verifică modul în care este administrat patrimoniul asociaţiei;

b) întocmeşte rapoarte şi le prezintă Adunării Generale;

c) poate participa la şedinţele Consiliului Director fără drept de vot.

Art. 85  Pentru realizarea atribuțiilor ce îi revin, acesta are următoarele competenţe şi obligaţii:

 1. accesul şi verificarea operativă lunară, sau ori de câte ori este cazul, a oricărui document/tuturor documentelor asociaţiei, consemnând constatările într-un registru de procese verbale, la care membrii asociaţiei au acces permanent;
 2. verificarea activităţii financiar-contabile şi a modului în care este administrat şi gestionat patrimoniul asociaţiei, al filialelor şi al unităţilor economice anexă;
 3. înştiinţarea Directorului Executiv, a Preşedintelui asociaţiei şi a Adunării Generale în legătură cu orice nereguli apărute în administrarea şi gestionarea patrimoniul asociaţiei;
 4. participarea, fără drept de vot, atunci când este invitat/ă, la şedinţele Consiliului Director;
 5. controlul operaţiunilor de lichidare, în cazul lichidării asociaţiei;
 6. îndeplinirea oricăror alte atribuţii prevăzute în statut sau stabilite de către Adunarea Generală.

CAPITOLUL VIII.  DIZOLVAREA ȘI LICHIDAREA ASOCIAȚIEI

Art.86.Asociaţia îşi pierde personalitatea juridică, prin dizolvare, în următoarele cazuri:

a) de drept;

b) prin hotărârea Adunării Generale;

c) prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă;

Art.87. Asociația se dizolvă de drept prin :

a) realizarea sau, după caz, imposibilitatea realizării scopului pentru care a fost constituită, dacă în termen de 3 luni de la constatarea unui astfel de fapt nu se produce schimbarea acestui scop ;

b) imposibilitatea constituirii Adunării Generale sau a constituirii Consiliului Director în conformitate cu statutul asociaţiei, dacă această situaţie durează mai mult de un an de la data la care, potrivit statutului, adunarea generală sau, după caz, Consiliul Director, trebuia constituit ;

c) reducerea numărului de asociaţi sub limita fixată de lege, dacă acesta nu a fost complinit timp de 3 luni.

Art.88. Asociaţia se lichidează în toate cazurile de dizolvare, în condiţiile stabilite de lege.

Art.89. În cazul dizolvării prin hotărârea Adunării Generale, aceasta din urmă desemnează Consiliul Director pentru lichidarea asociaţiei, sub sancţiunea lipsirii de efecte juridice a hotărârii de dizolvare. Consiliul Director va proceda la lichidare în decurs de 3 (trei) luni. După rezolvarea problemelor juridice în curs şi a celor financiare, Consiliul Director va proceda la transferarea fondurilor rămase şi a patrimoniului către persoana/persoanele juridice de drept privat sau public, cu scop identic sau asemanator, desemnate de Adunarea Generală și validate prin votul majorității simple a membrilor prezenți.

Art.90. În cazul în care Consiliul Director nu realizează procedura lichidării în termenul stabilit, vor fi numiţi, de către Adunarea Generală, unul sau mai mulţi lichidatori care vor acţiona conform deciziei luate şi prevederilor legale în vigoare. Odată cu numirea lichidatorilor, mandatul Consiliului Director încetează. Lichidatorii îşi îndeplinesc mandatul sub controlul cenzorului sau al comisiei de cenzori.

Art.91 În cazul lichidării asociaţiei, bunurile patrimoniale rămase după achitarea tuturor obligaţiilor către terţi nu se pot transmite către persoane fizice. Aceste bunuri pot fi transmise doar către alte persoane juridice de drept privat sau de drept public cu sediul în România şi cu scop identic sau asemănător celui al asociaţiei, prin hotărâre a Consiliului Director sau, după caz, a cenzorului/comisiei de cenzori.

Art.92. Dacă în termen de 6 luni de la publicarea dizolvării asociaţiei şi numirea lichidatorului, lichidatorul nu reuşeşte să transmită bunurile conform hotărârii Consiliului Director sau, după caz, a cenzorului/comisiei de cenzori, acestea vor fi atribuite de către instanţa competentă unor persoane juridice cu scop identic sau asemănător.

CAPITOLUL IX.  DISPOZIȚII FINALE.

Art.93. Statutul asociaţiei poate fi modificat, pe baza propunerilor asociaților, prin hotărârea Adunării Generale adoptata cu majoritatea simplă, înregistrată prin act adiţional semnat de Preşedinte şi de Secretar, autentificat de notar, sau atestat de avocat, care va face parte integrantă din prezentul statut. Demersurile pentru autentificarea procesului verbal de modificare a statutului asociaţiei şi înscrierea modificării se întreprind de către Consiliul Director.

Art.94. Funcţionarea asociaţiei se stabileşte prin Regulamentul de organizare şi funcţionare (ROF) aprobat de Consiliul Director al asociaţiei, în conformitate cu statutul, în condițiile legii.

Art.95. Modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare se va face la propunerea Consiliului Director, prin aprobarea sa de către Adunarea Generală.

Art.96. Orice litigiu decurgând din activitatea asociaţiei se rezolvă pe cale amiabilă, în caz contrar se rezolvă pe căi legale, conform cu Legislația Română.

Art. 97 . Prevederile prezentului statut se completează cu normele legale imperative în vigoare.