Skip to main content
Știri moto

Legea 125B a trecut de CCR și va fi promulgată

By 20 martie 2024martie 22nd, 2024No Comments

CCR a respins sesizarea președinției

Este oficial: Legea 125B va merge spre promulgare

La cinci ani de la prezentarea ideii care a dus la legea 125B, aceasta merge spre promulgare

De ce a mers propunerea pentru legea 125B la CCR și ce a fost decis acolo?

Astăzi, 20 martie 2024, CCR a discutat sesizarea Președinției privind constituționalitatea legii 125B. Judecătorii Curții Constituționale a României au respins sesizarea Președintelui, ceea ce înseamnă că legea 125B va merge spre promulgare.

La fel ca în cazul oricărei alte legi din România, aplicarea acesteia începe abia după publicarea formei sale complete în Monitorul Oficial. Acest lucru se va aplica și pentru legea 125B.

CE PREVEDE NOUA LEGE?

Permisul de conducere categoria B este valabil și pentru motocicletele cu transmisie automată cu o cilindree maximă de 125 cmc, cu o putere maximă de 11 kW și un raport putere/greutate de cel mult 0,1 kW/kg, categoria A1. Deținătorii de licență trebuie să aibă cel puțin 24 de ani, să aibă un permis de categoria B de cel puțin 2 ani și să facă dovada că au absolvit 10 ore de pregătire practică la un centru de formare autorizat pentru șoferi de vehicule (școală de șoferi).

Cum a început totul?

În luna iulie a anului 2023, Președintele României a solicitat reexaminarea actului normativ din spatele legii 125B pe fondul plasării greșite a intervenției legislative, respectiv din cauza unei neclarități în perspectiva modului în care se va face dovada absolvirii celor 10 ore de pregătire practică.

Mai precis, nu era clar în propunerea de lege dacă absolvenții acelui curs vor trebui să dețină fizic asupra lor dovada absolvirii acelor cursuri practice în vederea unui eventual  control efectuat de agenții de poliție rutieră.

În plus, Președintele a invocat și o lipsă de claritate a intenției legiuitorului în privința dreptului posesorilor de permise de conducere de categorie B de a conduce doar motociclete cu transmisie automată din categoria A1.

legea 125B

În urma acestei solicitări, legea a ajuns înapoi în Parlament pentru reexaminare. În cea de-a doua parte a lunii Decembrie 2023, Parlamentul a transmis spre promulgare legea 125B în vederea completării OUG 195/2002. La începutul lunii Ianuarie 2024, legea a fost contestată la CCR de Președinția României.

Ce a decis CCR

Astăzi, 20 martie 2024, CCR a discutat sesizarea Președinției privind constituționalitatea legii 125B. Judecătorii Curții Constituționale a României au respins sesizarea Președintelui, ceea ce înseamnă că legea 125B va merge spre promulgare.

Cu alte cuvinte, 125B va deveni lege, dar asta nu înseamnă că poți de mâine să te urci pe un scuter de 125 cmc și să îl conduci dacă ai doar permis de categorie B.

Cei mai grei și mai importanți pași au fost făcuți. Din acest moment, legea 125B va deveni o realitate în România, iar tot ce trebuie să facem este să așteptăm publicarea ei în Monitorul Oficial.

Care sunt pașii următori?

La fel ca în cazul oricărei alte legi din România, aplicarea acesteia începe abia după publicarea formei sale complete în Monitorul Oficial. Acest lucru se va aplica și pentru legea 125B, deci trebuie întâi să fie create toate normele legate de aplicarea acesteia, publicate în Monitorul Oficial și abia apoi vor putea școlile de șoferi să ofere cursuri pentru 125B.

După ce oferă școlile de șoferi aceste cursuri, cei care sunt eligibili să se înscrie la aceste cursuri trebuie să le urmeze și să încheie respectivele ore de pregătire practică. Odată încheiat stagiul de pregătire minimum obligatoriu, va fi eliberat un document care să ateste absolvirea acelui curs de pregătire.

În baza respectivului document, titularul va avea dreptul de a conduce scutere de până la 125 cmc pe drumurile publice din România câtă vreme deține și permis de conducere de categoria B. Această ultimă parte este importantă de menționat – dacă unui șofer i se suspendă dreptul de a conduce pentru o perioadă de timp, acesta se suspendă pentru toate categoriile pe care le deține acesta pe permisul de conducere, nu doar pentru cea pe care o folosea atunci când i-a fost suspendat acest drept.

Ca să definim corect clasa de vehicule la care facem referire prin scutere, discutăm despre motociclete cu transmisie automată, ce au o cilindree maximă de 125 cmc și o putere maximă de 11 kW, respectiv un raport putere/greutate de cel mult 0,1 kW/kg. Vehiculele acestea se încadrează la categoria A1 de permis, dar cei care obțin permisul de categorie 125B nu vor avea voie să conducă orice motocicletă de categorie A1.

Vă rugăm să rețineți acest aspect dacă aveți deja permis de conducere de categoria B și vă căutați un scuter sau chiar o motocicletă de 125 cmc, dar aceasta nu are cutie de viteze automată.

For our English-speaking audience – full translation below

Five years after the presentation of the idea that led to the 125B law, the latter is headed for promulgation

In few weeks, a new law will enter in force in Romania. It will be aplicable as soon as technical rules for driving schools will be published, and police will start building the data base mentioned in the law.

WHAT IS THE NEW RULE ?

Driving licence B category are also valid for motorcycles with automatic transmission with a maximum displacement of 125 cm3, with a maximum power of 11 kW and a power-to-weight ratio of no more than 0.1 kW/kg, category A1.

License holders must be at least 24 years old, have a category B license for at least 2 years and provide proof of having completed 10 hours of practical training at an authorized vehicle driver training facility

WHY WAS THE 125B BILL PROPOSAL SENT TO THE ROMANIAN CONSTITUTIONAL COURT (CCR) AND WHAT WAS DECIDED THERE?

In July 2023, the President of Romania requested the re-examination of the normative act behind Law 125B based on the wrong placement of the legislative intervention, respectively due to a lack of clarity regarding how the proof of completion of the 10 hours of practical training will be fulfilled.

More specifically, it was not clear in the proposed law whether the graduates of that course have to physically carry the proof of completion of those practical courses in the eventuality of a possible check by traffic police agents.

In addition, the President also cited a lack of clarity in the legislator’s intention regarding the right of holders of driving licenses of category B to drive only motorcycles with automatic transmission of the A1 category.

Following this request, the law went back to Parliament for reconsideration. In the second part of December 2023, the Parliament submitted for promulgation the 125B bill to complete the GEO 195/2002 (Romania’s Highway Code).

At the beginning of January 2024, the law was contested at the CCR by the Presidency of Romania. We presented above the reasons for the contestation.

What did the CCR decide?

Today, March 20, 2024, the CCR discussed the referral to the Presidency regarding the constitutionality of Law 125B. The judges of the Constitutional Court of Romania rejected the referral of the President, which means that 125B bill will go to promulgation.

In other words, the 125B bill proposal will become law, but that doesn’t mean that tomorrow you can get on a 125 cc scooter and drive it if you only have a category B license.

The most difficult and most important steps have been taken. From this moment, law 125B will become a reality in Romania, and all we have to do is wait for its publication in the Official Gazette (Monitorul Oficial).

WHEN WILL DRIVERS WITH CATEGORY B LICENCE BE ABLE TO DRIVE 125 CMC SCOOTERS?

As in the case of any other law in Romania, its application begins only after the publication of its complete form in the Official Gazette. This will also apply to the 125B law, so first all the rules related to its application must be created and then published in the Official Gazette. Only then will driving schools be able to offer courses for 125B.

After driving schools offer these courses, those who are eligible to enroll in these courses must attend them and complete the respective practical training hours. Once the mandatory minimum training period is completed, a document certifying the completion of that training course will be issued.

Based on that document, the holder will have the right to drive scooters up to 125 cc on public roads in Romania as long as he also holds a category B driver’s license.

This last part is important to mention – if a driver’s right to drive is suspended for a period, it is suspended for all the categories that the person holds on their driving license, not just for the one that they were using when this right was suspended.

To correctly define the class of vehicles we refer to by scooters, we are talking about motorcycles with an automatic transmission, which have a maximum cubic capacity of 125 ccs and a maximum power of 11 kW, respectively a power-to-weight ratio of at most 0.1 kW / kg.

These vehicles fall under the A1 license category, but those who obtain a category 125B license will not be allowed to ride any A1 category motorcycle.

Please keep this in mind if you already have a category B driving license and are looking for a scooter or even a 125cc motorcycle, but it does not have an automatic gearbox.